Privacy- en cookieverklaring – Huisartsenpraktijk J. Miedema – Spijkenisse

Privacy- en cookieverklaring

Nissewaard 25-05-2018

Privacyreglement van Huisartsenpraktijk Jilles Miedema
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet
heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie
de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de
privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is
noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van
de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van
ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld
het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Jilles Miedema is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de
praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan
gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Jilles Miedema hebben zich verplicht om vertrouwelijk
om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling),
tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet
wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen
tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk
belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Jilles Miedema. Uw belangen kunnen ook
behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of
mentor).
Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal
vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van
uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Jilles Miedema is niet aansprakelijk voor
fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door
een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet
Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.
Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag
indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens
toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben
gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te
doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Jilles Miedema hebben de verplichting vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van
uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter
enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener
doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw
gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk
mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de
apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Jilles Miedema wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via
het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de
huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn
beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke
klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch
specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook
om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere
voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als
huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.
Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw
medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk
dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo
spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het
dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post
overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw
dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de
nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun
computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met
uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.